» Statut

STATUT

Statut Żłobka Niepublicznego
„Lucky Baby 3 ” w Bydgoszczy
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści
żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby 3” w Bydgoszczy
2. Założycielem i osobą prowadzącą żłobek jest Strefa Edukacji E=MC2 z o. o. 86-300
Grudziądz ul. Chełmińska 206
3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul.Fordońska 189 85-739 Bydgoszcz
4. Żłobek używa pieczęci o treści: Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o. Żłobek “Lucky Baby 3” ul. Fordońska 189
85-739 Bydgoszcz
NIP 5252579048

§ 2
Żłobek działa w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011R. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka
§ 3
Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:
1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im
opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków
wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i
współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy
działalności plastyczno-technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz, w miarę możliwości
Żłobka i potrzeb dzieci, pomocy specjalistycznej,
8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i
wspierającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
b) udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i
edukacyjnych realizowanych w żłobku,
10. zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych,
11. zapewnia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizowania
indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

§ 4
I Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących
obszarów:
1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i  zdrowym środowisku,
2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,
8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

II Cele i zadania, o których mowa w przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane są w
ramach wymienianych niżej obszarów edukacyjnych:
1) Nauczanie poprzez:
a) zapoznanie dziecka z najbliższym środowiskiem zgodnie z założeniami indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych w oparciu o obowiązujące dla danej
grupy niepełnosprawności,
2) Samoobsługa poprzez:
a) naukę rozbierania się i ubierania,
b) naukę picia i jedzenia,
c) naukę zgłaszania potrzeb fizjologicznych,
d) naukę korzystania z toalety.
3) Usprawnianie uszkodzonych funkcji ruchowych poprzez:
a) naukę siedzenia,
b) naukę fiksacji,
c) naukę manipulacji,
d) naukę przemieszczania się.
4) Komunikacja poprzez:
a) terapię logopedyczną i neurologopedyczną realizowaną według programów
opracowanych w oparciu o kompleksową diagnozą logopedyczną dla każdego dziecka, zgodnie z
jego specyficznymi potrzebami,
b) w przypadku dzieci niemówiących – nauka komunikowania się z zastosowaniem systemu AAC:
piktogramów, gestów Makaton, tablic, książek komunikacyjnych, komunikatorów.
5) Uspołecznianie poprzez:
a) naukę funkcjonowania w grupie rówieśniczej, współdziałanie z innymi dziećmi,
b) naukę podporządkowania się wymogom życia społecznego, przyswajania kultury życia codziennego,
c) budowanie wrażliwości estetycznej,
d) kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości,
e) terapię psychologiczną.
6) Współpraca z rodzicami poprzez:
a) stałą wymianę informacji o postępach dzieci, poprzez codzienne prowadzenie zeszytów korespondencji,
b) udzielenie rodzicom instruktażu – zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,
c) wizyty pilotażowe, terapię w domach rodzinnych dzieci,
d) organizowanie zebrań/spotkań/szkoleń dla rodziców,
e) bieżącą pracę z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do grupy„Matka z dzieckiem”.
7) Cele i zadania żłobka realizowane są zgodnie z założeniami systemu wczesnej stymulacji,
zintegrowanej edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem mózgu, które polega na
równoczesnym oddziaływaniu terapeutyczno-edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w
zakresie polepszenia jego:
a) funkcji neuromotorycznej,
b) aktywności życia codziennego,
c) komunikacji i uspołecznienia,
d) intelektu.

§ 5
Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka,
2. potrzebą wyrównywania szans rozwojowych,
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój
zainteresowani indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
Organy żłobka
§ 6
Organami żłobka są:
1. Założyciel – Strefa Edukacji E=mc2 Sp z o.o.
2. Dyrektor Żłobka.

§ 7
1. Do zadań Założyciela należy:
a) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu
żłobka,
b) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
c) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,
d) stała współpraca z Dyrektorem Żłobka,
e) obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
f) ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
g) ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne
dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej,
h) kontrola wykonywania przez Dyrektora Żłobka zadań mu powierzonych,
i) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji żłobka, chyba że w tym zakresie kompetencje
powierzone zostały Dyrektorowi Żłobka,
j) zawieranie umów o opiekę żłobkową z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci
zapisywanych do żłobka,
k) prowadzeniem dokumentacji kadrowej żłobka w zakresie wymaganym przepisami prawa.
2. Czynności wskazane w § 7 ust. 1 lit. a-i powierzone mogą zostać na podstawie odrębnej
umowy osobie trzeciej.
3. Do zadań Dyrektora Żłobka należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną,
b) administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
c) reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
d) opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
e) zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
f) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
g) przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
i) gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według
zasad określonych w odrębnych przepisach,
j) nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
k) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
l) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
m) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z
ustalonymi w statucie zasadami,
n) proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
o) proponowanie zmian w statucie żłobka,
p) zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska
przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
innych organów żłobka i nieprzekazanych pracownikom żłobka.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja żłobka
§ 8
1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie
dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Żłobek jest placówką wielooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.
3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości
bazowych, warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
4. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych
według zbliżonego wieku.
5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać po ośmioro dzieci
na jednego opiekuna, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, dziecka poniżej roku lub
wymagającego szczególnej opieki na jednego opiekuna przypada nie więcej niż
pięcioro dzieci, z zastrzeżeniem odmiennej w tym zakresie decyzji założyciela, lub
postanowień przepisów prawa powszechnie obwiązującego.
6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub
potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest
tworzenie innego składu grup żłobkowych.
8. Żłobek nie przewiduje przyjmowania dzieci w przypadku dłuższej nieobecności innych

§ 9
1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
przerwy wakacyjnej przez pierwsze dwa tygodnie lipca każdego roku.
3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do
17.00 , jednak nie więcej niż 10godzin dziennie nad dzieckiem.

§ 10
1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

§ 11
Czas pracy żłobka ustala corocznie dyrektor placówki w porozumieniu z założycielem.

§ 12
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość
uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z
oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do
wiadomości rodziców dyrektor placówki.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w
zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w
celu realizacji dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

§ 13
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z czterech posiłków
dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku.

§ 14
1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja
wyjścia, wycieczki,uroczystości).

§ 15
1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:
a) sale edukacyjne,
b) miejsce do odpoczynku,
c) toalety dla dzieci i dorosłych,
d) szatnię dla dzieci,
e) pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski,
f) pomieszczenie socjalne,
g) plac zabaw.

ROZDZIAŁ V
Opiekunowie i inni pracownicy żłobka
§ 16
1. Dyrektor Żłobka powierza pracę w oddziale żłobkowym opiekunom. Liczba dziecina
jednego opiekuna nie jest większa niż 8, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko
niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło
pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych
kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
3. Obowiązki opiekuna:
a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
c) kształtuje aktywności samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
d) kształtuje pozytywne cechy charakteru,
e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
g) pomaga przy posiłkach,w ubieraniu się dzieci,
h) asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.
4. W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę gdy ilość zapisanych dzieci przekracza 20, która ma
obowiązek:
a) sprawowania opieki i pielęgnacji,
b) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i
sprawowania higieny ogólnej,
c) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),
d) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
e) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,
f) zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,
g) obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,
h) współpracy z opiekunami w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,
i) dokumentowania świadczeń zdrowotnych,
j) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.
5. Opiekunowie i pielęgniarka mają prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,
c) ochrony zdrowia,
d) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
e) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników
merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
f) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 17
1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i
czystości w budynku i otoczeniu,
b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków
żłobka,
c) współpraca z opiekunami i pielęgniarką w zakresie opieki i wychowania dzieci,
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie
obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach
osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są
związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka
§ 18
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami,
c) zajęcia otwarte,
d) spotkania ze specjalistami np.psycholog, pedagog, lekarz itp.,
e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
g) gazetki informacyjne dla rodziców,
h) spotkania integracyjne, festyny,
i) inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym
oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,
b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości żłobka,
e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek,
spacerów i innych,
g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu
prowadzonych zajęć dodatkowych,
h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
i) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
a) przestrzegać zawartej ze żłobkiem umowy o świadczenie usług oraz postanowień statutu
żłobka,
b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną
przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer
dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona
zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie)
przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez
upoważnioną przez siebie osobę),
d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę
dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może
uczęszczać do żłobka,
e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie
zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać
opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka
mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań
edukacyjnych i wychowawczych,
g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
i) terminowo uiszczać opłatę za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe
zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną
j) respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
k) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i
bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu,
niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie „problemów
fizjologicznych”,
l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w
placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej
dodatkowej oferty opiekuńczej placówki.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) uprawnieni są do udziału w zajęciach (imprezach,
uroczystościach, wydarzeniach) prowadzonych w żłobku na zasadach określonych w ust. 6-8
6. Rodzice (prawni opiekunowie) nie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez żłobek w
ramach bieżącej działalności opiekuńczo-wychowawczej, sprawowanej przez żłobek.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez
żłobek wyłącznie na podstawie zaproszenia dyrektora żłobka. Zaproszenie, o którym mowa w
zd. 1 przekazuje się do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) w sposób zwyczajowo
przyjęty przez żłobek w szczególności poprzez osobiste zaproszenie, zaproszenie
korespondencyjne, wywieszenie zaproszenia w miejscu powszechnie dostępnym lub za
pośrednictwem opiekunów poszczególnych oddziałów.
8. W trakcie uczestnictwa rodziców (prawnych opiekunów) w zajęciach organizowanych
przez żłobek rodzice zobligowani są do:
a) przestrzegania powszechnie przyjętych i społecznie akceptowanych zasad uczestnictwa w
takich zajęciach, w szczególności z uwzględnieniem zasad poszanowania godności innego
człowieka, norm moralnych i etycznych,
b) stosowania się do obowiązujących w żłobku procedur, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
c) stosowania się do poleceń, nakazów, zakazów dyrektora żłobka, opiekunów,  pracowników żłobka lub założyciela.
9. W przypadku naruszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad uczestnictwa w
zajęciach organizowanych przez żłobek dyrektor żłobka upoważniony jest do żądania
niezwłocznego opuszczenia przez rodzica (prawnego opiekuna) budynku żłobka.

§ 19
1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych
sytuacjach dzieci w wieku do lat 4.
2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego uwzględniającego
zasady higieny pracy umysłowej,
b) akceptacji i poszanowania ich odrębności personalnej, godności, własności,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych,
d) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
g) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
h) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
i) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami

§ 20
1. W żłobku nie stosuje się wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
2. W żłobku nie podaje się dziecku żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące
funkcje życiowe. W przypadku, o którym mowa w zd. 1 rodzice dziecka zobowiązani są do
złożenia oświadczenia o zasadności i konieczności podawania dziecku leków i uzyskaniu w tym
zakresie zgody dyrektora żłobka. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 21
1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do
żłobka” i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie
wpłata stosownej darowizny na cele wskazanej fundacji.
2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej
pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka
(prawnych opiekunów), a organem prowadzącym żłobek.
3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy  wychowanków żłobka
5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności
zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy
zachowaniu następujących zasad:
a) pierwszeństwo przyjęcia do żłobka na kolejny rok mają dzieci już uczęszczające,
b) w dalszej kolejności do żłobka przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczających,
c) w dalszej kolejności,w przypadku, gdy w procesie rekrutacji równocześnie złożone
zostaną zgłoszenia dzieci w liczbie większej niż liczba wolnych miejsc, rekrutacja przebiega z
uwzględnieniem zasady równości szans, z tym, że w sposób preferencyjny traktowane są dzieci
niepełnosprawne, dzieci z rodzin wielodzietnych, z zastrzeżeniem ust.7.
7. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do żłobka o ile warunki lokalowe,
kadrowe oraz możliwości organizacyjne żłobka umożliwiają sprawowanie nad dzieckiem
niepełnosprawnym należytej opieki, z uwagi na jego rodzaj niepełnosprawności.

§ 22
Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności,
gdy rodzice (prawni opiekunowie):
1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w
żłobku procedur, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, a wezwanie ich w tym zakresie
pozostaje bezskuteczne,
2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat
na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno–prawnej,
3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na
prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
4. nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka
trwającej ponad 14dni,
5. nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami), a pracownikami
żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a zastosowane
metody opiekuńczo-wychowawcze nie przyniosły spodziewanego rezultatu.

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
§ 23
Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:
1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej,
edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
3. darowizn sponsorów na rzecz żłobka,
4. innych źródeł takich jak np. środki unijne, dotacje z urzędu miasta.

§ 24
1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
a) opłaty stałej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
b) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za
każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
2. Składniki opłat i ich wysokość ustala organ prowadzący.
3. Zasady ustalania wysokości opłat, procedur zwolnienia z opłat oraz ich uiszczenia określa
umowa cywilno-prawna, zawierana pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi), a założycielem.

Rozdział IX
Rada rodziców
§25
1. W żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci
uczęszczających do żłobka.
2. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających do żłobka.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

§26
1. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) występowanie do dyrektora żłobka i podmiotu prowadzącego żłobek z inicjatywami,
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach, dotyczących żłobka, w tym w szczególności w
zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
b) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka, w szczególności w zakresie zmian regulaminu
organizacyjnego;
c) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji, dotyczącej
spełniania norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i
Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
d) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka i w przypadku
dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka, a w razie nieusunięcia
nieprawidłowości – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

§27
2. W celu wspierania działalności statutowej żłobka rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze te mogą być przechowywane na
odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego
oraz dysponowania funduszami na tym rachunku uprawnione są osoby posiadające pisemne
upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
3. W żłobku może działać tylko jedna rada rodziców.

§28
4. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub zmianie
swoich przedstawicieli dyrektora żłobka. Dyrektor żłobka umożliwia wszystkim rodzicom
dzieci uczęszczającychdo żłobka zapoznanie się ze składem rady rodziców.
5. Dyrektor żłobka umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka zorganizowanie
zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady
rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie
rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
a) zamieszczony na stronie internetowej żłobka,
b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Statut nadaje organ prowadzący.
5. Zmian w statucie dokonuje założyciel żłobka.
6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo–wychowawczej, edukacyjnej.
9. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy aktów prawa powszechnie obowiązującego.
10. Statut wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r, lub datą dokonania wpisu do rejestru

/-/ Emilia Szumotalska
Prezes Zarządu